बुढो रुख को सौन्दर्य

नेपाल को अति कम ठाउँ मा मात्र देख्न पाइन्छ यो हाड्फोर चरा

यी समाचार पनि पढ्नुहोस्