बुढो रुख को सौन्दर्य

नेपाल को अति कम ठाउँ मा मात्र देख्न पाइन्छ यो हाड्फोर चरा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe To Our Newsletter