कोरोना भाइरस प्रभावित मुलुकबाट आउने जहाजलाई छुट्टै ‘पार्किङ’

sf7df8f}F, !# df3 M sf]/f]gf efO;/sf] ;Defljt hf]lvdaf/] ;/f]sf/jfnf;Fu 5nkmn sf]/f]gf efO;/sf sf/0f g]kfnsf] ko{6g If]qdf kg{ ;Sg] ;Defljt hf]lvdaf/] ;f]daf/ dGqfnodf ;/f]sf/jfnf;Fu 5nkmn ub}{ ;+:s[lt, ko{6g tyf gful/s p88gdGqL of]u]zs'df/ e§/fO{ . t:jL/M czf]s l3ld/]÷/f;;

काठमाडौं, १३ माघ । सरकारले छिमेकी मुलुक चीनका केही क्षेत्रमा फैलिएको कोरोना भाइसरका कारण पर्यटन क्षेत्रमा पर्न सक्ने सम्भावित जोखिमबारे उच्च सतर्कता अपनाउन सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सोमबार सरोकारवालासँगको छलफलमा मन्त्री योगेश भट्टराईले भाइसरबारे धेरै आत्तिनुपर्ने अवस्था नभए पनि उच्च सावधानी अपनाउन आग्रह गरे । भाइरसको प्रकोपलाई फैलन नदिन सरकारले तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । कोरोना भाइसर नेपालमा फैलन नदिन सबै सरोकारवालाले उच्च सतर्कता अपनाउन र संक्रमण बढेको अवस्थामा नियन्त्रण गर्न सरकार तयार रहेको उनले बताए ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको समन्वयमा हवाई मार्गबाट भित्रने पर्यटकको स्वास्थ्य परीक्षणका गर्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘हेल्थ डेस्क’ स्थापना गरिएको र विमानस्थलमा कार्यरत कर्मचारीमा संक्रमण नहोस् भनेर पर्याप्त स्वास्थ्य सावधानी अपनाइएको बताए । नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा छिमेकी चीनको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको भन्दै उनले सो मुलुकबाट आउने पर्यटकलाई उच्च निगरानीमा राखिएको बताए । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यताअनुसार भाइरस प्रभावित मुलुकबाट आउने जहाजलाई विमानस्थलमा अलग्गै ‘पार्किङ’को व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिए ।
भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन सरोकारवालाले पनि उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘यसलाई रोक्न निजी क्षेत्रको सक्रियता आवश्यक छ ।’ मन्त्री भट्टराईले लुम्बिनी, पशुपति, ठमेल, सौराहलगायत पर्यटकको उच्च चाप हुने क्षेत्रमा अंग्रेजी तथा चिनियाँ भाषामा सचेतनात्मक व्यानर टाँस्न आग्रह गरेका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *